Visie

Platform-K is een danswerkplek in Gent voor personen met een beperking. Platform-K zet projecten op die personen met een beperking en reguliere kunstenaars uitdagen om samen te werken aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal.

De werking ontstond enerzijds vanuit een noodzaak bij mensen met een beperking om met hun artistieke talenten aan de slag te gaan en deze te presenteren aan een breed publiek. Dit om uiting te geven aan hun identiteit, cultuur en wereldbeeld.
Anderzijds groeide de werking vanuit het geloof dat de unieke vormentaal van personen met beperking een platform en podium verdient, en meer nog: een meerwaarde vormt binnen de kunsten en samenleving. Platform-K wil een leemte in het artistieke en sociale werkveld vullen.

“Alle mogelijkheden liggen besloten in de beperkingen van het lichaam.” – Meg Stuart

Sinds 2013 focust Platform-K op dans en beweging. Via diverse trajecten bieden we dans aan: twee dagen in de week in eigen huis, via producties o.l.v. professionele makers, verdiepende workshops, lessenreeksen i.s.m. Wisper, receptief en actief, ….
We gaan voor een kwalitatieve danswerking met ruimte voor experiment, dansvocabularium en canon, improvisatie, … maar evenzeer ontspanning, plezier en ontmoeting.
Platform-K is een open huis. Een plek waar mensen met een beperking onder professionele begeleiding kunnen werken aan hun danstalent en in interactie kunnen gaan met andere dansers en makers.

Hoewel onze focus, anders dan vroeger, op dans ligt, betekent dit niet dat we ‘eng’ inzetten op dit medium. We zoeken bewust de grenzen op met theater, performance, beeldende kunsten, film, … en laten maar al te graag kruisbestuivingen en ‘tussenvormen’ ontstaan.

Binnen onze werking staan vier grote pijlers centraal:

CREATIE: we bieden personen met een beperking een platform om hun authentieke bewegingstaal vorm te geven samen met professionele dansers en dansmakers.
Via artistieke creatie stellen we – soms onrechtstreeks – de beeldvorming rond personen met een beperking in vraag. We brengen het thema dichterbij een publiek dat er vaak ver weg van staat en trachten zo een beeld van zorg en betutteling om te keren tot een beeld van kracht en competentie.

PRESENTATIE: we ontsluiten artistiek werk van personen met een beperking voor een breed publiek. We streven hierbij naar een democratisering van het kunstbegrip. We zoeken steeds partners binnen het reguliere kunstenlandschap en zetten breed in op het uitbouwen van een netwerk met kunstenhuizen, de sociaalartistieke collega’s en relevante spelers op internationaal niveau.

REFLECTIE: we verwerven inzicht in het artistieke proces van personen met een beperking en ontwikkelen hieromtrent methodieken. Daarnaast prikkelen we de reflectie en verbeeldingskracht bij personen met een beperking.

ONDERSTEUNING: we dragen zorg voor en bieden ondersteuning aan personen, zowel op sociaal als artistiek vlak. We ondersteunen het kunstenaarschap van personen met een beperking en geven aan dat zij, ook als kunstenaar, een positieve en inhoudelijke rol te vervullen hebben binnen de samenleving.